Festkörperphysikalische Grundlagen: Quantenmechanische Bindungen

Teacher:
Dr. Nina Tverdokhleb Research associate
Responsible:
Study: Werkstoffwissenschaft (Diplom)
Schedule: Winter term 2023/2024
OPAL

Festkörperphysikalische Grundlagen: Quantenmechanische Bindungen

Teacher:
Dr. Nina Tverdokhleb Research associate
Responsible:
Study: Werkstoffwissenschaft (Diplom)
Schedule: Winter term 2023/2024
OPAL