Festkörperphysikalische Grundlagen: Quantenmechanische Bindungen

Teacher:
Dr. Dmitry Ryndyk Research associate
Responsible:
Study: Werkstoffwissenschaft (Diplom)
Schedule: Winter term 2022/2023
OPAL

Festkörperphysikalische Grundlagen: Quantenmechanische Bindungen

Teacher:
Dr. Dmitry Ryndyk Research associate
Responsible:
Study: Werkstoffwissenschaft (Diplom)
Schedule: Winter term 2022/2023
OPAL